سه شنبه 29 فروردين 1391 درباره قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
بسم الله الرحمن الرحيم

لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط

مقدمه ‌قانون اساسي
جمهوري اسلامي ايران مبين نهادهاي فرهنگي‌،اجتماعي‌، سياسي و اقتصادي جامعه ايران بر اساس اصول و ضوابط ‌اسلامي است كه انعكاس خواست قلبي امت اسلامي مي‌باشد.ماهيت انقلاب عظيم اسلامي ايران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پيروزي كه در شعارهاي قاطع و كوبنده همه قشرهاي مردم‌تبلور مي‌يافت اين خواست اساسي را مشخص كرده و اكنون درطليعه اين پيروزي بزرگ‌، ملت ما با تمام وجود نيل به آن رامي‌طلبد.ويژگي بنيادي اين انقلاب نسبت به ديگر نهضتهاي ايران در سده‌اخير، مكتبي و اسلامي‌بودن آن است‌. ملت مسلمان ايران پس از گذراز نهضت ضد استبدادي مشروطه و نهضت ضداستعماري ملي‌شدن‌نفت به اين تجربه گرانبار دست يافت كه علت اساسي و مشخص‌عدم موفقيت اين نهضتها، مكتبي نبودن مبارزات بوده است‌. گرچه‌در نهضتهاي اخير خط فكري اسلامي و رهبري روحانيت مبارز سهم‌اصلي و اساسي را برعهده داشت ولي به دليل دورشدن اين مبارزات ‌از مواضع اصيل اسلامي‌، جنبشها به سرعت به ركود كشانده شد. از اين‌جا وجدان بيدار ملت به رهبري مرجع عالي‌قدر تقليد حضرت‌آيت‌الله العظمي امام‌خميني ضرورت پيگيري خط نهضت اصيل‌مكتبي و اسلامي را دريافت و اين بار روحانيت مبارز كشور كه‌همواره در صف مقدم نهضتهاي مردمي بوده و نويسندگان و روشنفكران متعهد با رهبري ايشان تحرك نويني يافت‌. (آغاز نهضت‌اخير ملت ايران در سال هزار و سيصد و هشتاد و دو هجري قمري‌ برابر با هزار و سيصد و چهل و يك هجري شمسي مي‌باشد. )
طليعه نهضت
‌اعتراض درهم كوبنده امام‌خميني به توطئه آمريكايي «انقلاب‌سفيد»كه گامي در جهت تثبيت پايه‌هاي حكومت استبداد و تحكيم‌وابستگيهاي سياسي‌، فرهنگي و اقتصادي ايران به امپرياليزم جهاني‌بود، عامل حركت يكپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظيم وخونبار امت اسلامي در خرداد ماه 42 كه در حقيقت نقطه آغازشكوفايي اين قيام شكوهمند و گسترده بود، مركزيت امام را به‌عنوان رهبري اسلامي تثبيت و مستحكم نمود و علي‌رغم تبعيدايشان از ايران در پي اعتراض به قانون ننگين كاپيتولاسيون‌(مصونيت مستشاران آمريكايي‌) پيوند مستحكم امت با امام‌همچنان‌استمرار يافت و ملت مسلمان و بويژه روشنفكران متعهد وروحانيت مبارز راه خود را در ميان تبعيد و زندان‌، شكنجه و اعدام‌ادامه دادند.در اين ميان قشر آگاه و مسوول جامعه در سنگر مسجد، حوزه‌هاي‌علميه و دانشگاه به روشنگري پرداخت و با الهام از مكتب انقلابي وپربار اسلام تلاش پيگير و ثمربخشي را دربالابردن سطح آگاهي وهوشياري مبارزاتي و مكتبي ملت مسلمان آغاز كرد. رژيم استبدادكه سركوبي نهضت اسلامي را با حمله دژخيمانه به فيضيه و دانشگاه‌و همه كانونهاي پرخروش انقلاب آغاز نموده بود، به مذبوحانه‌ترين‌اقدامات ددمنشانه جهت رهايي از خشم انقلابي مردم‌، دست زد و دراين ميان‌، جوخه‌هاي اعدام‌، شكنجه‌هاي قرون وسطايي و زندانهاي‌درازمدت‌، بهايي بود كه ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به‌ادامه مبارزه مي‌پرداخت‌. خون صدها زن و مرد جوان و باايمان كه‌سحرگاهان در ميدانهاي تير، فرياد «الله اكبر» سر مي‌دادند يا در ميان‌كوچه و بازار هدف گلوله‌هاي دشمن قرار مي‌گرفتند، انقلاب اسلامي‌ايران را تداوم بخشيد، بيانيه‌ها و پيامهاي پي در پي امام به‌مناسبتهاي مختلف‌، آگاهي و عزم امت اسلامي را عمق و گسترش‌هر چه فزونتر داد.
حكومت اسلامي
‌طرح حكومت اسلامي بر پايه ولايت فقيه كه در اوج خفقان و اختناق رژيم استبدادي از سوي امام‌خميني ارائه شد، انگيزه‌مشخص و منسجم نويني را در مردم مسلمان ايجاد نمود و راه اصيل‌مبارزه مكتبي اسلام را گشود كه تلاش مبارزان مسلمان و متعهد رادر داخل و خارج كشور فشرده‌تر ساخت‌.در چنين خطي نهضت ادامه يافت تا سرانجام نارضايي‌ها و شدت‌خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روزافزون در داخل و افشاگري وانعكاس مبارزه به وسيله روحانيت و دانشجويان مبارز در سطح‌جهاني‌، بنيانهاي حاكميت رژيم را بشدت متزلزل كرد و به ناچاررژيم و اربابانش مجبور به كاستن از فشار و اختناق و به اصطلاح‌بازكردن فضاي سياسي كشور شدند تا به گمان خويش دريچه‌اطميناني به منظور پيشگيري از سقوط حتمي خود بگشايند اماملت برآشفته و آگاه و مصمم به رهبري قاطع و خلل‌ناپذير امام‌، قيام‌پيروزمند و يكپارچه خود را به طور گسترده و سراسري آغاز نمود.
خشم ملت‌
انتشار نامه توهين‌آميزي به ساحت مقدس روحانيت و بويژه‌امام‌خميني در 17 دي 1356 از طرف رژيم حاكم اين حركت راسريعتر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر كشور شد و رژيم‌براي مهاركردن آتشفشان خشم مردم كوشيد اين قيام معترضانه را بابه خاك و خون كشيدن‌، خاموش كند اما اين خود خون بيشتري دررگهاي انقلاب جاري ساخت و تپشهاي پي در پي انقلاب در هفتمهاو چهلمهاي يادبود شهداي انقلاب‌، حيات و گرمي و جوشش‌يكپارچه و هر چه فزونتري به اين نهضت در سراسر كشور بخشيد ودر ادامه و استمرار حركت مردم تمامي سازمانهاي كشور با اعتصاب‌يكپارچه خود و شركت در تظاهرات خياباني در سقوط رژيم‌استبدادي مشاركت فعالانه جستند، همبستگي گسترده مردان و زنان‌از همه اقشار و جناحهاي مذهبي و سياسي در اين مبارزه به طرزچشمگيري تعيين‌كننده بود و مخصوصا زنان به شكل بارزي درتمامي صحنه‌هاي اين جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده‌اي داشتند،صحنه‌هايي از آن نوع كه مادري را با كودكي در آغوش‌، شتابان به‌سوي ميدان نبرد و لوله‌هاي مسلسل نشان مي‌داد، بيانگر سهم عمده‌و تعيين‌كننده اين قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود.
بهايي كه ملت پرداخت
‌نهال انقلاب پس از يك سال و اندي مبارزه مستمر و پيگير باباروري از خون بيش از شصت هزار شهيد و صدهزار زخمي ومعلول و با برجاي نهادن ميلياردها تومان خسارت مالي در ميان‌فريادهاي‌: «استقلال‌، آزادي‌، حكومت اسلامي‌» به ثمر نشست و اين‌نهضت عظيم كه با تكيه بر ايمان و وحدت و قاطعيت رهبري درمراحل حساس و هيجان‌آميز نهضت و نيز فداكاري ملت به پيروزي‌رسيد موفق به درهم كوبيدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهاي ‌امپرياليستي گرديد كه در نوع خود سرفصل جديدي بر انقلابات‌گسترده مردمي در جهان شد.21 و 22 بهمن سال يكهزار و سيصد و پنجاه و هفت روزهاي‌فروريختن بنياد شاهنشاهي شد و استبداد داخلي و سلطه خارجي‌متكي بر آن را درهم شكست و با اين پيروزي بزرگ طليعه حكومت‌اسلامي كه خواست ديرينه مردم مسلمان است نويد پيروزي نهايي‌را داد.ملت ايران به طور يكپارچه و با شركت مراجع تقليد و علماي اسلام‌و مقام رهبري در همه‌پرسي جمهوري اسلامي تصميم نهايي وقاطع خود را بر ايجاد نظام نوين جمهوري اسلامي اعلام كرد و بااكثريت 2 /98% به نظام جمهوري اسلامي رأي مثبت داد.اكنون قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان بيانگر نهادها و مناسبات سياسي‌، اجتماعي‌، فرهنگي و اقتصادي جامعه بايدراهگشاي تحكيم پايه‌هاي حكومت اسلامي و ارائه‌ دهنده طرح نوين‌نظام حكومتي بر ويرانه‌هاي نظام طاغوتي قبلي گردد.
شيوه حكومت در اسلام‌
حكومت از ديدگاه اسلام‌، برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه‌گري‌فردي يا گروهي نيست بلكه تبلور آرمان سياسي ملتي همكيش وهمفكر است كه به خود سازمان مي‌دهد تا در روند تحول فكري وعقيدتي راه خود را به سوي هدف نهايي (حركت به سوي الله)بگشايد. ملت ما در جريان تكامل انقلابي خود از غبارها وزنگارهاي طاغوتي زدوده شد و از آميزه‌هاي فكري بيگانه خود راپاك نمود و به مواضع فكري و جهان‌بيني اصيل اسلامي بازگشت واكنون بر آن است كه با موازين اسلامي جامعه نمونه (اسوه‌) خود را بنا كند. بر چنين پايه‌اي‌، رسالت قانون اساسي اين است كه‌زمينه‌هاي اعتقادي نهضت را عينيت بخشد و شرايطي را به وجودآورد كه در آن انسان با ارزشهاي والا و جهان شمول اسلامي پرورش‌يابد.قانون اساسي باتوجه به محتواي اسلامي انقلاب ايران كه حركتي‌براي پيروزي تمامي مستضعفين بر مستكبرين بود، زمينه تداوم اين‌انقلاب را در داخل و خارج كشور فراهم مي‌كند بويژه در گسترش‌روابط بين‌المللي‌، با ديگر جنبشهاي اسلامي و مردمي مي‌كوشد تاراه تشكيل امت واحد جهاني را هموار كند (ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدون) و استمرار به مبارزه در نجات ملل محروم وتحت ستم در تمامي جهان قوام يابد.باتوجه به ماهيت اين نهضت بزرگ‌، قانون اساسي تضمينگر نفي‌هرگونه استبداد فكري و اجتماعي و انحصار اقتصادي مي‌باشد و درخط گسستن از سيستم استبدادي‌، و سپردن سرنوشت مردم به دست‌خودشان تلاش مي‌كند. (و يضع عنهم اصرهم و الاغلال التي كانت عليهم).در ايجاد نهادها و بنيادهاي سياسي كه خود پايه تشكيل جامعه است‌براساس تلقي مكتبي‌، صالحان عهده‌دار حكومت و اداره مملكت‌مي‌گردند (ان الارض يرثها عبادي الصالحون) و قانونگذاري كه مبين‌ضابطه‌هاي مديريت اجتماعي است بر مدار قرآن و سنت‌، جريان‌مي‌يابد. بنابراين نظارت دقيق و جدي از ناحيه اسلام‌شناسان عادل‌و پرهيزكار و متعهد (فقهاي عادل‌) امري محتوم و ضروري است وچون هدف از حكومت‌، رشددادن انسان در حركت به سوي ‌نظام‌الهي است (و الي الله مصير) تا زمينه بروز و شكوفايي‌استعدادها به منظور تجلي ابعاد خداگونگي انسان فراهم آيد (تخلقوا باخلاق الله) و اين جز در گرو مشاركت فعال و گسترده تمامي عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمي‌تواند باشد.باتوجه به اين جهت‌، قانون اساسي زمينه چنين مشاركتي را در تمام‌مراحل تصميم‌گيريهاي سياسي و سرنوشت‌ساز براي همه افراداجتماع فراهم مي‌سازد تا در مسير تكامل انسان هر فردي خوددست‌اندركار و مسوول رشد و ارتقاء و رهبري گردد كه اين همان‌تحقق حكومت مستضعفين در زمين خواهد بود. (و نريد ان نمن علي الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين)
ولايت فقيه
عادل‌براساس ولايت امر و امامت مستمر، قانون اساسي زمينه تحقق‌رهبري فقيه جامع‌الشرايطي را كه از طرف مردم به عنوان رهبرشناخته مي‌شود (مجاري الامور بيد العلماء بالله الامناء علي حلاله و حرامه) آماده مي‌كند تا ضامن عدم انحراف سازمانهاي مختلف ازوظايف اصيل‌اسلامي خود باشد.
اقتصاد وسيله است نه هدف‌
در تحكيم بنيادهاي اقتصادي‌، اصل‌، رفع نيازهاي انسان در جريان‌رشد و تكامل اوست نه همچون ديگر نظامهاي اقتصادي تمركز وتكاثر ثروت و سودجويي‌، زيرا كه در مكاتب مادي‌، اقتصاد خودهدف است و بدين جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخريب وفساد و تباهي مي‌شود ولي در اسلام اقتصاد وسيله است و ازوسيله‌انتظاري جز كارآيي‌بهتر در راه وصول به‌هدف نمي‌توان‌داشت‌.با اين ديدگاه برنامه اقتصاد اسلامي فراهم‌كردن زمينه مناسب براي‌بروز خلاقيتهاي متفاوت انساني است و بدين جهت تامين امكانات‌مساوي و متناسب و ايجاد كار براي همه افراد و رفع نيازهاي‌ضروري جهت استمرار حركت تكاملي او برعهده حكومت اسلامي‌است‌.
زن در قانون اساسي‌
در ايجاد بنيادهاي اجتماعي اسلامي‌، نيروهاي انساني كه تاكنون درخدمت استثمار همه‌جانبه خارجي بودند هويت اصلي و حقوق انساني خود را باز مي‌يابند و در اين بازيابي طبيعي است كه زنان به‌دليل ستم بيشتري كه تاكنون از نظام طاغوتي متحمل شده‌انداستيفاي حقوق آنان بيشتر خواهد بود.خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان‌است و توافق عقيدتي و آرماني در تشكيل خانواده كه زمينه‌سازاصلي حركت تكاملي و رشد يابنده انسان است اصل اساسي بوده وفراهم‌كردن امكانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف حكومت‌اسلامي است‌. زن در چنين برداشتي از واحد خانواده‌، از حالت‌(شي‌ء بودن‌) و يا (ابزار كاربودن‌) در خدمت اشاعه مصرف‌زدگي واستثمار، خارج شده و ضمن بازيافتن وظيفه خطير و پرارج مادري‌در پرورش انسانهاي مكتبي پيشاهنگ و خود همرزم مردان درميدانهاي فعال حيات مي‌باشد و در نتيجه پذيراي مسووليتي‌خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و كرامتي والاترخواهد بود.
ارتش مكتبي‌در تشكيل و تجهيز نيروهاي دفاعي كشور توجه بر آن است كه ايمان‌و مكتب‌، اساس و ضابطه باشد بدين جهت ارتش جمهوري‌اسلامي و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شكل داده‌مي‌شوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلكه بار رسالت مكتبي‌يعني جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاكميت قانون خدا درجهان را نيز عهده‌دار خواهند بود. (و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدوالله و عدوكم و آخرين من دونهم).
قضا در قانون اساسي
‌مساله قضا در رابطه با پاسداري از حقوق مردم در خط حركت‌اسلامي‌، به منظور پيشگيري از انحرافات موضعي در درون امت‌اسلامي امري است حياتي‌، از اين رو ايجاد سيستم قضائي بر پايه‌عدل اسلامي و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق‌ديني‌، پيش‌بيني شده است‌، اين نظام به دليل حساسيت بنيادي ودقت در مكتبي‌بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات‌ ناسالم باشد. (و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل)
قوه مجريه‌
قوه مجريه به دليل اهميت ويژه‌اي كه در رابطه با اجراي احكام ومقررات اسلامي به منظور رسيدن به روابط و مناسبات عادلانه‌حاكم بر جامعه دارد و همچنين ضرورتي كه اين مساله حياتي درزمينه‌سازي وصول به‌هدف نهايي حيات خواهدداشت‌، بايستي‌راهگشاي‌ايجاد جامعه اسلامي باشد. نتيجتا محصورشدن در هر نوع‌نظام دست و پاگير پيچيده كه وصول به اين هدف را كند و ياخدشه‌دار كند از ديدگاه اسلامي نفي خواهد شد، بدين جهت نظام ‌بوروكراسي كه زاييده و حاصل حاكميتهاي طاغوتي است‌، بشدت‌طرد خواهد شد تا نظام اجرايي با كارآيي بيشتر و سرعت افزونتر دراجراي تعهدات اداري به وجود آيد.
وسايل ارتباط جمعي
‌وسايل ارتباط جمعي (راديو ـ تلويزيون‌) بايستي در جهت روندتكاملي انقلاب اسلامي در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامي قرار گيردو در اين زمينه از برخورد سالم انديشه‌هاي متفاوت بهره‌جويد و ازاشاعه و ترويج خصلتهاي تخريبي و ضداسلامي جدا پرهيز كند.پيروي از اصول چنين قانوني كه آزادي و كرامت ابناي بشر راسرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تكامل انسان را مي‌گشايدبرعهده همگان است و لازم است كه امت مسلمان با انتخاب‌ مسوولين كاردان و مومن و نظارت مستمر بر كار آنان به طور فعالانه‌در ساختن جامعه اسلامي مشاركت جويند، به اميد اين كه در بناي‌جامعه نمونه اسلامي (اسوه‌) كه بتواند الگو و شهيدي بر همگي‌مردم جهان باشد موفق گردد. (و كذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء علي الناس)
نمايندگان‌
مجلس خبرگان متشكل از نمايندگان مردم‌، كار تدوين قانون اساسي‌را براساس بررسي پيش‌نويس پيشنهادي دولت و كليه پيشنهادهايي‌كه از گروههاي مختلف مردم رسيده بود در دوازده فصل كه مشتمل‌بر يكصد و هفتاد و پنج اصل مي‌باشد در طليعه پانزدهمين قرن‌هجرت پيغمبر اكرم صلي‌الله عليه واله و سلم بنيانگذار مكتب رهايي ‌بخش اسلام با اهداف و انگيزه‌هاي مشروح فوق به پايان رساند، به‌اين اميد كه اين قرن‌، قرن حكومت‌ جهاني مستضعفين و شكست ‌تمامي مستكبرين گردد.

ملت ايران‌، براساس اعتقاد ديرينه‌اش به حكومت حق و عدل قرآن‌، در پي ‌انقلاب اسلامي پيروزمند خود به رهبري مرجع عاليقدر تقليد آيت‌الله العظمي امام‌خميني‌ (ره)، در همه‌ پرسي دهم و يازدهم فروردين‌ ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي برابر با اول ودوم جمادي‌الاولي سال يكهزار و سيصد و نود و نه هجري قمري با اكثريت 2 /98% كليه كساني كه حق راي داشتند به آن راي مثبت داد.

 
امتیاز دهی