هـمـايـش‌هـا
rt

ffaarr
همايش ملي قوه مجريه در حقوق اساسي ايران
زمان: شنبه 29 مهر 1391
مكان: 12 آذر ماه 1391 تهران - دانشگاه شهيد بهشتي

خلاصه پيشنهاد و دلايل توجيهي:

قوه مجريه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از جمله مباحثي است كه نيازمند توصيف و تبيين است. قوه مجريه به دليل اهميت ويژه اي كه در رابطه با اجراي احكام و مقررات اسلامي به منظور رسيدگي به روابط و مناسبات عادلانه حاكم بر جامعه دارد بايستي راهگشاي ايجاد جامعه اسلامي باشد. به علاوه الگوي متناسب از قوه مجريه در حقوق اساسي ايران مي تواند در تغيير نظام حقوق اساسي كشورهايي كه متأثر از نهضت بيداري اسلامي هستند مؤثر واقع شود. همچنين تنظيم حدود و مرزهاي قوه مجريه با ساير قوا مي تواند منجر به كاهش چالش در روابط قوا باشد. ضمناً اطلاعات مورد نياز به شرح ذيل مي باشد:
1- عنوان همايش: «قوه مجريه در حقوق اساسي ايران»
2- هدف از برگزاري همايش: اولاً توسعه و پيشرفت مطالعات حقوق اساسي در نزد اساتيد و حقوقدانان يك ضرورت است. ثانياً توسعه آموزش هاي حقوق اساسي بين آحاد مردم مي تواند به تقويت حاكميت ملي منجر شود.
3- موضوع و محورهاي همايش:
محور اول: قوه مجريه
- مشروعيت قوه مجريه در حقوق اساسي ايران
- حدود استقلال قوه مجريه
- صلاحيت سياست گذاري و برنامه ريزي قوه مجريه
- صلاحيت آئين نامه نويسي قوه مجريه
- آئين بودجه ريزي در حقوق اساسي ايران
- مراجع نظارتي در قوه مجريه
- نهادهاي تصميم گير جمعي در قوه مجريه
- حدود اختيارات و وظايف قوه مجريه در آراء و نظريات شوراي نگهبان و ديوان عدالت اداري
- روابط قوه مجريه و نيروهاي مسلح
- تأثير و تأثر قوه مجريه با ساير قوا
- نظام رياستي (معايب، مزايا)
- نظام پارلماني (معايب، مزايا)
محور دوم: هيأت وزيران، دولت
- تعداد وزيران و حدود اختيارات آنان
- روابط وزراء و رئيس جمهور در حقوق اساسي ايران
- تصويب لوايح قانوني در هيأت وزيران
- آئين نامه هاي اجرايي و تصويب نامه هاي هيأت وزيران
- نظارت تقنيني بر مصوبه هاي هيأت وزيران
- رفع اختلاف بين دستگاههاي اجرايي و ساز و كارهاي آن
- اصول و ضوابط صلح دعاوي مربوط به اموال عمومي يا ارجاع آن به داوري
 - بررسي سوال و استيضاح از وزراء در قوه مجريه پس از تصويب قانون اساسي تاكنون

محور سوم: رئيس قوه مجريه (رئيس جمهور)
- اختيارات رئيس جمهور
- مسئوليت اجراي قانون اساسي توسط رئيس جمهور و نحوه اعمال آن
- ضوابط تعيين نماينده ويژه و معاونين رئيس جمهور
- مسئوليتهاي تشريفاتي رئيس جمهور
- امضاي مصوبات مجلس و استنكاف از آن توسط رئيس جمهور
- ضوابط ارجاع به همه پرسي و رفرندام در پرتو حقوق اساسي
- استيضاح رئيس جمهور (رسيدگي به تخلفات قانوني رئيس جمهور)
- سوال از رئيس جمهور
- مقام و موقعيت رئيس جمهور در مقايسه با رؤساي قواي مقننه و قضائيه
- مسئوليت رئيس جمهور در برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي
4- زمان و محل برگزاري: 12 آذرماه1391 دانشگاه شهيد بهشتي تهران
5- دستگاه و سازمان برگزار كننده: دبيرخانه هيأت نظارت بر اجراي قانون اساسي، معاونت حقوقي رياست جمهوري با همكاري دانشگاههاي علامه طباطبايي و دانشگاه فردوسي مشهد، دانشگاههاي اصفهان، شيراز و قم و شهيد چمران اهواز
6- نتايج مورد نظر از برگزاري همايش:
                - غناي علمي در زمينه مباحث مربوط به حقوق اساسي ايران
                - ترسيم الگوي حاكميتي مبتني بر حقوق اساسي ايران
7- سازمانهاي مشاركت كننده: وزارت علوم و تحقيقات، پژوهشكده فرهنگ و انديشه اسلامي، مؤسسه حقوق عمومي دانشگاه تهران
8- تعداد و درصد مقالات خارجي ارائه شده:
9- مستندات قانوني: تبصره (3) ماده يك قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه هاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل گرايي.
10- كميته هاي علمي و اجرايي همايش
فايلها
فرمت مقاله.jpg 493.897 KB
 
امتیاز دهی