اخـبــــار
xc
اولين همايش ملي قوه مجريه در حقوق اساسي ايران
امروزه تمامي كشورهاي متمدن جهان مهم ترين منشور ملي و سند حقوقي خود را تحت عنوان قانون اساسي تنظيم و بر اساس آن بنيادي‌ترين ضوابط و مقررات اجتماعي را تعريف نموده و علاوه بر تعيين چارچوب امر مهم قانونگذاري در سطوح مختلف، چيدمان قدرت و نظام سياسي حاكم را نيز مطابق با آن طراحي و پي ريزي مي كنند.
پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي و در نخستين ماه هاي تشكيل حكومت جمهوري اسلامي ايران و بر اساس رهنمودهاي حكيمانه معمار انقلاب، قانون اساسي توسط مجلس خبرگان تصويب و به تأييد ملت ايران رسيد. اين قانون اساسي كه به تعبير بنيان گذار انقلاب اسلامي بزرگترين ثمره جمهوري اسلامي ايران به شمار مي رود، ضمن آنكه متضمن اساسي ترين حقوق ملت، تعيين اركان قدرت، تفكيك و روابط قواي سه گانه، اصول و مباني قانونگذاري و نظاير آن است، در برگيرنده دو امر بسيار مهم و اساسي است. نخست، اسلامي بودن محتواي نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پذيرش حاكميت مطلق خداوند متعال و تصريح به قبول ولايت مطلقه فقيه جامع الشرايط در عاليترين سطح آن و ديگر، جمهوري بودن حكومت و اداره امور كشور با اتكا به آراء عمومي، به عنوان دو اصل بنيادين، از اوصاف و ويژگي‌هايي است كه قانون اساسي كنوني جمهوري اسلامي ايران را از تمامي قوانين اساسي جهان معاصر متمايز ساخته و بي ترديد آن را در صدر قوانين اساسي نظام هاي سياسي جهان قرار داده است. اينك با درك اين حقيقت كه حقوق اساسي هر كشور مبتني بر قانون اساسي آن تعريف و تبيين مي‌گردد، لذا تحليل و بررسي جايگاه قوه مجريه، حدود اختيارات و وظايف آن، تعامل با ساير قوا، مقام و موقعيت رئيس جمهور و مسئوليت آن در برابر ملت و رهبر و حدود اختيارات و مسئوليت هاي وي در برابر قانون اساسي و به ويژه مسئوليت او در پاسداري و حراست از قانون اساسي اقتضاء دارد كه انديشمندان و نخبگان عرصه هاي مختلف علمي و سياسي به ويژه عالمان و دانشمندان حوزه حقوق و علوم اجتماعي با تحليل و بررسي و مداقه در اصول و مباني نظام حقوقي پذيرفته شده و مبتني بر اين منشور اساسي ملي، همه توان خود را مصروف اعتلاء و ارتقاء بيش از پيش آن بنمايند.
به همين منظور هيأت نظارت بر اجراي قانون اساسي، پس از كسب موافقت مقام محترم رياست جمهوري، در صدد برآمد نخستين همايش ملي قوه مجريه در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران را در سالروز تصويب قانون اساسي و با حضور و مشاركت استادان، دانشجويان و مسئولان عاليرتبه كشور برگزار نمايد تا گامي ديگر در راستاي اهداف متعالي انقلاب اسلامي و تحقق هر چه بهتر آرمان هاي مترقي آن بر دارد.
از درگاه حق تعالي مسئلت داريم تا علاوه بر توفيق برگزاري و اجراي مطلوب همايش قدمي ديگر در جهت تحقق اهداف عاليه نظام مقدس اسلامي برداشته شود.

دبير و عضو هيأت نظارت بر اجراي قانون اساسي و رئيس همايش

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ