آخرین اخبار
.

کتاب مقالات ارائه‌شده در اولین همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران چاپ گردید

.
.


این مجموعه مشتمل بر مقالات ارائه‌شده در اولین همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (آذرماه سال 1391 - دانشگاه شهید بهشتی) ازسوی صاحبنظران و اساتید علم حقوق درخصوص جایگاه و اختیارات رئیس‌جمهور، مفهوم و حدود اختیارات قوه مجریه ، هیأت وزیران و وزرا می‌باشد. غنای مطالب مطروحه در مقالات ارائه شده به گونه‌ای است که می‌تواند در بسیاری از مناسبات دولت (قوه مجریه) با سایر قوا راهگشا و مبتنی بر گفتمان حقوقی باشد.
.
 
امتیاز دهی