آخرین اخبار
.

با حکم دکتر عزیز الله فضلی صورت گرفت

انتصاب سرپرست اداره کل بررسی های اجرای قانون اساسی

.
.


دکتر عزیز الله فضلی معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی در حکمی آقای محمد حسن پور را به عنوان سرپرست اداره کل بررسی های اجرای قانون اساسی منصوب کرد.
دکتر فضلی در این حکم با برشمردن قانون اساسی به عنوان ثمره تلاش های بی وقفه ملت بزرگ ایران، بر بهره گیری از تمامی ظرفیتهای موجود در اجرای اوامر و سیاست های مقام معظم رهبری و خط مشی ریاست محترم جمهوری تاکید نمود.معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رییس جمهور در این حکم، پایبندی به میثاق نامه معاونت حقوقی رییس جمهور را مهم دانست و حرکت در مسیر عالی ترین میثاق حاکمیت و مردم که همانا قانون اساسی است را مبتنی بر صیانت از آن و اصرار بر اصول حاکم بر این سند ارزشمند ملی توصیف کرد. 
.
 
امتیاز دهی