آخرین اخبار
.

ایجاد مجمع حقوق شهروندی و مشارکت های مردمی

.
.


نظر به ضرورت تحول در دولت مردمی و به منظور تحقق اهداف عالیه قانون اساسی در نظام حقوقی- سیاسی کشور ؛ معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رییس‌جمهور با صدور حکمی دکتر مهدی اقراریان را به سمت رئیس مجمع حقوقی شهروندی و مشارکت های مردمی منصوب کرد.
اهم وظایف مورد نظر در این حکم به شرح زیر است:

شناسایی خلاهای تقنینی و اجرایی در به فعلیت رسیدن حقوق شهروندی
ارائه پیشنهادات به منظور ارتقای حقوق شهروندان در قانون اساسی
افزایش سطح آگاهی عمومی شهروندان در شناخت حقوق اساسی ایشان
استفاده از ظرفیت های فرهیختگان حوزه و دانشگاه در راستای تقویت ضمانت اجراهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قانون اساسی
فراهم نمودن مشارکت عامه موضوع بند 8 اصل 3 قانون اساسی از طریق راه اندازی سامانه حقوق اساسی و شهروندی
تعامل همه جانبه با نهادهای عمومی و مردمی جهت استفاده از ظرفیت و ابزار آن ها در راستای احقاق حقوق اساسی شهروندان
تلاش در جهت ارتقای مشارکت عمومی با تاکید بر اصول 100 تا 106 قانون اساسی 
.
 
امتیاز دهی